מי יפצה אותי על נזק לדירה או לרכב בעקבות ההסלמה האחרונה

היום אדבר על אחת הסוגיות שעומדות על הפרק וזו השאלה מי יפצה אותי על נזק לרכוש שנגרם בעקבות ההסלמה האחרונה.

כגון: דירה, רכב, בית עסק, בית מלון, גן אירועים / אולם שמחות, בתעשייה – לגבי נזק שמקורו בחומרים שנתקלקלו ועוד בעקבות ההסלמה האחרונה ועוד…

אדגיש כי כשאני אומר נזק הכוונה היא לנזק שנגרם בעקבות טילים המתפוצצים ישר לתוך הדירות או בקרבתם הגורמים לנזק רב לדירות, רכבים, לעסקים ועוד…

אבל ולא פחות חשוב אתייחס גם לנזק שנגרם בעקבות מהומות קשות בערים המעורבות שהתחילו עם ההסלמה האחרונה של תושבי המקום למשל כמו בלוד כאשר שם ממש שרפו רכבים אחד אחרי השני בנוסף לנזק לבתים ובתי עסקים.

מי יפצה אותי על נזק לדירה או לרכב בעקבות ההסלמה האחרונה טל רבי

אחד המקרים שנשאלתי זה מה עושה אזרח שמשכיר את הדירה שלו לשוכרים שבין היתר משלמים לו את המשכנתא.

בעקבות ההסלמה האחרונה הדירה שלו ניזוקה כך שהוא לא יכול להמשיך להשכיר את הדירה, משמע כל העלויות של המשכנתא נופלות עליו בנוסף לקשים הכלכליים הנוספים שהמלחמה הזו יוצרת בעבור האזרחים.

מה עושים בפועל במקרה שנגרם נזק לדירה או לרכב בעקבות ההסלמה האחרונה ?

תחילה מנסים לכמת את היקף הנזק בין היתר על ידי בעלי מקצוע כגון שמאי ו/או מהנדס לאחר מכן פותחים בהליך משפטי מול המדינה כאשר מגישים תביעה מסודרת לפתחה.

מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות.

הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א – 1961. עפ"י החוק האמור משולם גם פיצוי בגין נזקי בצורת באזורים גאוגרפיים מסוימים.

את שווי הנכס שלך מחשבים לפי הסכום שהיה מתקבל בעד הנכס במכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון ביום קרות הנזק או במילים פשוטות הפיצוי שתקבל מהמדינה שווה ערך לתשלום במקרה והדירה שלך הייתה נמכרת בשוק החופשי חודש לפני ההסלמה.

את הנזק הממשי לדירה למשל מחשבים לפי ההפרש בין שווי הדירה לפני שניזוקה לבין שווי הדירה מיד לאחר שניזוקה, או כל הוצאות שיקום הנזק – לפי הנמוך שבין שניהם בתוספת הוצאות להקטנת הנזק.

כאשר מדובר בנזק עקיף – לרבות ההפסד או מניעת הריווח שאותם לא יכול היה הניזוק למנוע לו פעל באופן סביר כדי למנעם.

חשוב להבין שכאשר נגרם נזק לרכוש שלך לא משנה אם זו דירה, רכב, עסק יש חובה עליך לנסות להקטין את הנזק שלך על מנת שבעתיד לא תשמע טענה של התנהגות בחוסר תו״ל.

וכן המדינה לוקחת בחשבון הוצאות שהוצאת בעקבות נזק לדירה, רכב, עסק בעקבות ההסלמה האחרונה כאשר בוחנת את הפיצוי שמגיע לך. וכך נכתב בתקנות:

הוצאות שהוציא הניזוק בעד פעולות שנעשו בעת קרות הנזק במטרה להקטין את היקפו, ובלבד שלדעת המנהל היה סביר להוציאן, בין היתר בהתחשב בהיקף הנזק שנמנע על-ידי פעולות אלה.

הוגשה תביעה לפיצויים, יחליט המנהל בדבר זכותו של הניזוק לפיצויים, בדבר שיעורם ודרך תשלומם, וכן בדבר שיקום הנזק, והוא רשאי לחלק את סכום הפיצויים בין ניזוקים ולהתנות את תשלום הפיצויים בשיקום הנזק, הכל לפי נסיבות הענין.

מי יפצה אותי על הנזק שנגרם לרכב לדירה לעסק בעקבות המהומות שהובילה ההסלמה האחרונה ?

לעניין הנזק שנגרם לרכבים בלוד כמו גם לדירות והעסקים, לשיטתי ולהבנתי נזק זה נגרם כפועל יוצא מההסלמה האחרונה.

אני תומך את פרשנותי בעובדה כי בלוד הוכרז מצב חירום / אירוע אזרחי חירום משכך לא יהיה קשה לדעתי להוכיח את הקשר הסיבתי בין ההסלמה לבין קרות הנזק לרכוש.

משכך אני טוען כי יש לפצות את התושבים שהרכבים שלהם ניזוקו וכן גם הדירות והעסקים מסביב.

כך יש לפעול גם ביתר הערים והישובים שעברו פוגרומים של ממש על רקע ההסלמה האחרונה.

טיפ קטן שיכול לעשות הבדל גדול, זה לא סוד כי תביעה לוקחת זמן במיוחד כמו במקרה דנן שהפעם הנזק לרכוש גדול בצורה יוצאת דופן בשל כמות הטילים והמהומות שהתרחשו בימים האחרונים בחלקי הארץ.

כאשר חייבם כסף ועכשיו לאור נזק שנגרם לרכוש בעקבות ההסלמה האחרונה – ניתן לבקש ערבות למילווה.

היה ניזוק זכאי לקבל פיצויים מהקרן בעקבות ההסלמה בעקבות נזק לרכוש אך סכומם טרם נקבע, רשאי המנהל לעשות אחת מאלה:

לערוב בעדו הלוואה ולקבוע תנאים וערובה לערבותו, אם בדרך כלל, אם להלוואה מסויימת או לסוג מסויים של הלוואה או לשלם לניזוק מקדמה שלא תעלה על 50% מסכום הפיצויים שלפי דעת המנהל יגיע לניזוק.

זכרו ידע הוא כוח !

חשוב לציין כי כל מקרה יש לבחון לגופו באופן פרטני ולכן אני ממליץ כי תפנו לעורך דין העוסק בתחום.