רשלנות רפואית שיתוק ע"ש ארב ERB | ERBS PALSY – פיצוי כספי בעקבות היצרות כתפיים / פרע כתפיים

היום אנחנו נדבר על רשלנות רפואית בהליך לידה, נתמקד בעיקר במקרה הנקרא ע"ש ארב ובאנגלית ERBS PALSY או בקיצור – ERB אשר התרחש בשל ההיתקעות או העצרות כתפיים בזמן לידה. נתמקד בשאלה האם כאשר משקל העובר גדול טרם הלידה יש מקום לצפות ל"פרע כתפיים" ומשכך יש מקום לחזות את הצורך בעריכת ניתוח קיסרי ליולדת.

נתייחס גם לסוגיה של נכות לנולד בשל ERB בעקבות היצרות כתפיים / פרע כתפיים שעיקרה חוסר יכולת ללדת את כתפי התינוק לאחר לידת הראש כמו גם מגבלות תפקודיות מהותיות שלהן השלכה גורפת על חייו היומיומיים ועתידו התעסוקתי בשל מגבלתו הפיזית.

רשלנות רפואית שיתוק עש ארב ERB ERBS PALSY – פיצוי כספי בעקבות היצרות כתפיים פרע כתפיים

ERB – פרע כתפיים | האם כאשר לא רושמים משקלו של העובר לפני הלידה יכול להוות רשלנות רפואית המזכה בפיצוי כספי

אנסה להסביר את הסוגיה העומדת לפנינו בצורה פשוטה ובהירה ככול הניתן, האם במקרה והרופא לא רושם משקלו של העובר לפני הלידה, בהתנהלות זו יש פגם של ממש העולה כדי רשלנות רפואית המזכה בפיצוי כספי ?

בנוסף נקשה עוד קצת ונשאל האם כאשר אין שקילה מראש של העובר טרם הלידה, בהתנהלות זו יש פגיעה של ממש ביכולת לחזות ו/או לצפות מראש לפרע כתפיים / היצרות כתפיים ?

ואם ננסה לחקור עוד קצת אנחנו ננסה להבין את הקשר שבין הימנעות משקילת העובר טרם הלידה לבין לידה בפרע כתפיים וכיצד אלה משפיעים על היווצרות שיתוק של שם ארב erb כאשר מדברים אנחנו על פיגעת שיתוק מולדת המוגבלת לשורשי העצבים הצוואריים.

 

סימנים ותסמינים לשיתוק של שם ארב – בהתאם לויקיפדיה 

התינוק יאבד מכח היכולת לבצע הרחקה של הזרוע במפרק הכתף, להטות את זרועו הצידה (סיבוב חיצוני) או לסובב את האמה כך שגב כף היד יהיה כלפי מעלה. כתוצאה מכך תוותר היד במנח אופייני בו הזרוע מסובבת פנימה ממפרק הכתף (קירוב וסיבוב פנימי) והאמה מסובבת כלפי מטה.

הכח בישור מפרק המרפק ישמר אך יעדרו ההחזרים של שריר הזרוע הדו ראשי. בילוד יעדר החזר המורו בצד הפגוע. תיתכן הפרעה תחושתית מסוימת בהבט הצידי של הזרוע.

כח האמה וכח הלפיתה ישמרו אלא אם תילווה פגיעה נמוכה יותר במקלעת הזרוע. כאשר יכלול הנזק גם את העצב הפרני יראו שינויים בתנועת הסרעפת. נזקי מקלעת זרוע שכיחים יותר בהקשר של מתיחת צוואר ויד או שבר עצם הבריח, תוך לידה.

מתי בית המשפט יקבע כי מדובר ברשלנות רפואית בלידה כאשר אנחנו מדברים על ERB

על מנת להבין האם ניתן לקבל פיצוי כספי בעקבות רשלנות רפואית בלידה צריך להבין כיצד בית המשפט מחליט מתי מדובר ברשלנות רפואית ומתי לא.

בית המשפט קובע כי בבוא השופט היושב לדין להכריע בתביעה בגין רשלנות רפואית שארעה לכאורה במהלך לידה, שומה עליו להפריד באזמל חד בין מקרים בהם הופרה חובת הזהירות של הצוות הרפואי במהלך הלידה וכתוצאה מכך נגרם נזק ליולדת ו/או לתינוקה לבין מצבים בהם הנזק היה "תולדה של פגעי טבע, בגדר אסון משמים".

האם בית המשפט מכיר בפרא כתפיים שעלולה להוביל לשיתוק ע"ש ארב ERB כרשלנות רפואית

כפי שניתן לראות בית המשפט בישראל כן מכיר בתופעה המצערת וכך אומר בית המשפט – מצער לציין כי הוריאציה העובדתית של תביעת רשלנות בלידה במקרנו – "פרע כתפיים" – מוכרת בפסיקה במחוזותינו.

התופעה של "פרע כתפיים" במהלך לידה, שעלולה להביא לתוצאות קשות ובהן שיתוק ע"ש ארב, מופיעה למרבה הצער בשיעור מסוים מן הלידות, ולא אחת מוצאת דרכה גם לערכאות שיפוטיות.

באחת הפרשות עמד בית המשפט על מאפייני התופעה של היצרות כתפיים: "מרגע שיוצא ראש העובר ומתברר כי קיימת היצרות כתפיים, לא ניתן למנוע את הנזק לעובר… עם זאת, הסיכון שבמהלך לידה תתרחש היצרות כתפיים ניתן לחיזוי מראש במידה כזו או אחרת של דיוק, והדרך למניעתה של היצרות כתפיים, מקום בו קיים חשש להתרחשותה, היא עריכת ניתוח קיסרי". 

מה הם דרכי הוכחה של רשלנות רפואית בלידה / פרע כתפיים

שאלת השאלות כיצד בפועל מוכחים כי נגרם נזק לנולד כגון שיתוק על שם ארב ERB בעקבות רשלנות רפואית בלידה ?

שיטת התמרורים כדרך להוכיח רשלנות רפואית בלידה – מעניין לציין כי בית המשפט מדגיש כי לצורך הוכחת יסודותיה של עוולת הרשלנות די בהוכחתם של תמרור אזהרה אחד וצעד מנע אחד שלא ננקט וזאת כמובן בהתאם לסטנדרט הזהירות והטיפול הסביר הנדרש. 

חשוב מאוד להדגיש כי – סטנדרט הזהירות שיש על הצוות הרפואי לנקוט בזמן טיפול ביולדת נקבע על ידי בית המשפט ולא על ידי המומחה מטעם בית המשפט.

מומחה מטעם בית משפט? ⇐ אסביר בקצרה כי כאשר אתם רוצים להוכיח כי נגרם לכם נזק למשל כגון רשלנות רפואית בלידה שכתוצאה ממה סובל הנולד משיתוק של ארב ERB יש לתמוך זאת בחוות דעת של מומחה שיקבע שהכן יש פה רשלנות רפואית שגרמה נזק למטופל. בית המשפט יכול למנות מומחה מטעמו שיבדוק את פרטי המקרה ויכתוב בחוות דעתו מטעמו האם הכן נגרם נזק לנולד כתוצאה מטיפול רשלני של הצוות הרפואי שלא עמד למשל בנהלים מחייבים.

בין הדברים שהמומחה יכול לבדוק הוא גיל היולדת, משקלה והאם מדובר בלידה ראשונה שלה או אולי שלישית והאם יש צורך לבחון ו/או להתחשב בלידות קודמות ו /או סיבוכים קודמים כאשר אנחנו בוחנים אפשרות להתחרשות פרע כתפיים בלידה ? משקלו של העובר לפני הלידה גם הוא נבחן כאשר בודקים אנחנו את הפרמטרים שאמורים לעורר חדש אצל הצוות הרפואי שהלידה יכולה להסתבך.

בית המשפט התייחס לבחינת רשלנות רפואית פרא כתפיים בזמן לידה וכך קבע – הגדרת הקשר הסיבתי המשפטי במבחן הישראלי הוצגה על ידי הנשיא א' ברק ונקבע כי הקשר הסיבתי המשפטי כולל בחובו שלושה מבחנים: מבחן הצפיות, מבחן הסיכון ומבחן השכל הישר.

מבחן הצפיות מחייב את הצגת השאלה האם הנתבע צריך היה לדעת כנתבע סביר שהתרשלותו תביא לנזק. כאן, לא נעור כל קושי בקביעה כי אמצעי המנע נועדו למנוע את הנזק שהתממש – הוא סיבוך "פרע כתפיים".

מבחן הסיכון: האם הנזק שנגרם הוא בתחום שיצרה התרשלותו של הנתבע? יודגש כי המבחן דומה במהותו למבחן "היקף האחריות" שהוצג לעיל. היעדרותו של רופא בזמן הלידה יצרה את הסיכון שהמערערת לא תזכה לטיפול ברמה הנדרשת לשם הוצאתה ולמניעת הנזק שנגרם כתוצאה מ"פרע הכתפיים". הנזק שהתרחש, אפוא, מצוי בלב ההתרשלות ולא רק בתחומיה.

מבחן השכל הישר, אומץ בפסיקה. הנשיא אגרנט הגדיר את המבחן באופן שבו על בית המשפט לשאול "האם כל התכונות, המציינות את התנהגות התובע כרשלנית, תרמו בפועל להתהוות התוצאה המזיקה? אף כאן מתבקשת תשובה חיובית לשאלה המשפטית. עסקינן במחדל – קרי, אי נוכחות רופא בשעת הלידה. חסר זה גרם לכך שלידת המערערת לא הסתייעה בכישורים המקצועיים של רופא. כפי שעולה מהחומר, מומחיות הרופא בחילוץ המערערת נחוצה בעת סיבוך "פרע כתפיים".

כיצד ניתן למנוע ו/או למזער את הנזק פרא כתפיים / הייצרות כתפיים בלידה וכתוצאה מכך למזער סיכון לשיתוק ע"ש ERB

אומנם למנוע לחלוטין או לדעת מראש את האפשרות של הייצרות כתפיים אני אישית לא יודע אם ניתן, הרי בסופו של דבר אנחנו עוסקים בלידה שהוא הליך מורכב מאוד. אבל לצפות לאפשרות של סיבוך בלידה כאשר יש סממנים קודמים ו/או גורמי סיכונים משנים בשטח או להיות מוכן בזמן אמת לתרחיש של פרא כתפיים אולי אפשר.

בית המשפט התייחס לסיכונים של פרא כתפיים ERB וגם לדרך אפשרית למנוע אותם על ידי הצוות הרפואי וכך אמר – אמצעי הזהירות כנגד נזקי פרע כתפיים הם שניים: ניתוח קיסרי למניעת פרע כתפיים כליל; או היערכות מוגברת בחדר הלידה – שאינה מונעת התרחשות פרע כתפיים אך עשויה למזער את הנזקים הנובעים ממנו. בין היתר גורם הסיכון להתרחשות פרע כתפיים הוא משקל התינוק – כמובן שכל מקרה יש לבחון לגופו.

חשוב להבהיר כי אין מדובר בייעוץ משפטי ו/או רפואי, זאת יש לעשות עם עורך דין בפגישה פרטנית ומסודרת.

הצטרפו לקבוצת פייסבוק המנוהלת על ידי משרדינו העוסקת בנזיקין עדכונים בפיצוי. למען קהל הלקוחות דובר השפה הרוסית אנו מנהלים קבוצה נפרדת – Адв.Таль Раби- Возмещение ущерба.

[wpforms id="138" title="true" description="true"]