תביעה בשל הפרת סודיות רפואית ופגיעה בפרטיות

היום אני הולך לדבר על מצב שבו רופא מחליט על דעת עצמו לחשוף פרטים אישים של המטופל הלקוח שלו בפני בני משפחתו בלי שקיבל אישור של המטופל. האם במקרה כזה מדובר בפגיעה בפרטיות והפרת סודיות רפואית אשר מזכה בפיצוי כספי?

חיסיון רופא, הפרת סודיות רפואית פגיעה בפרטיות, סודיות רפואית בעבודה, תביעה על הפרת חיסיון רפואי;
הפרת סודיות רפואית פגיעה בפרטיות

כל פעם שאני ניפגש עם לקוחות פוטנציאלים במשרדי שפרטיותם הופרה על ידי רופא, חושפים הם אותי לרגשות שלהם בין היתר מתארים כי הם חשים סוג של בגידה ואכזבה קשה נוכח העובדה כי הם היו בטוחים כי הרופא הוא איש סוד שלהם ואינו יחשוף פרטים אישים העולים בזמן הביקורים אצלו וכי לרגע לא חששו שמידע האישי ידלוף החוצה.

הפרת סודיות רפואית – מתי כן ניתן לחשוף מידע רפואי

קודם כל אסביר כי לא בכל מצב שבו רופא חושף את המידע הרפואי שלך בהכרח ניתן לטעון להפרת סודיות רפואית ובעקבות כך להגיש תביעה בעילת רשלנות רפואית. ישנם מצבים בהם ייתכן וחשיפת המידע תהיה נחוצה ומותרת.

  • כאשר המטופל חתם על טופס ויתור סודיות רפואית, למשל כאשר מגישים תביעה בגין תאונת דרכים הניזוק חותם על טופס המאפשר לחברת הביטוח לבדוק את העבר הרפואי של הניזוק.
  • כאשר ייתכן נזק לזולת ולשלום הציבור למשל למטופל יש וירוס או נגיף קטלני המצדיק חשיפת הפרטים האישים של המטופל לצורך טיפול / בידוד מידי ודחוף.
  • במצבים מורכבים מאוד ייתכן כי בית המשפט יורה על חשיפת המידע הרפואי.

מה אומר החוק בייחס לחשיפת מידע רפואי ללא הסכמה

על מנת להכריע בשאלה המהותית מתי נחשבת חשיפת מידע אודות המטופל עוולת הפרה חובה חקוקה ורשלנות רפואית יש תחילה להבין מה אומר החוק. לצורך קריאה קלה וקצרה ככל הניתן בחרתי לדלג על חלק מהחוקים שניתן להיעזר בהם לצורך הוכחת הנזק הנטען.

סעיף 19 לחוק זכויות החולה קובע כדלקמן:

א. מטפל או עובד מוסד רפואי, ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל, שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.

ב. מטפל, ובמוסד רפואי – מנהל המוסד, ינקטו אמצעים הדרושים כדי להבטיח שעובדים הנתונים למרותם ישמרו על סודיות הענינים המובאים לידיעתם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.

סעיף 63 לפקודת הנזיקין – הפרת חובה חקוקה

"מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק – למעט פקודה זו – והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו."

בהקשר זה מעניין לציין  את "שבועת היפוקרטס" אשר הוזכרה על ידי בית המשפט הנכבד כאשר נדון מקרה דומה שבו רופאה חשפה בפני קרובי משפחה מידע סודי אישי של מטופלת שלה. באותו המקרה הרחיב השופט אודות שבועת היפוקרטס והסביר כי מדובר בשבועת רופאים קדומה  אשר נועדה לקבוע נורמות התנהגות בסיסיות ביניהן שמירה על פרטיות החולה, הבטחת סודיות המידע הרפואי, הגשת עזרה רפואית לכל חולה וכדומה.

שבועת הִיפּוֹקְרָטֵס – נהוג לומר את השבועה עם סיום הלימודים

"…אני מתחייב לשמור את כל המידע שהגיע לאוזני לגבי החולים בסוד, ולא לעשות בו שימוש זדוני או להפיצו ברבים מתוך כוונה רעה…"

ויקיפדיה שבועת הרופאים שבועת הִיפּוֹקְרָטֵס

סעיף 18 וסעיף 19 לכללי האתיקה של הרופאים

השמירה על הסודיות היא תנאי הכרחי לאמון החולה: החולה ימסור לרופא כל מידע הנחוץ לאבחנה ולטיפול מתוך בטחון שהרופא ישמור בסודיות כל מה שנמסר לו וכל מה שיתגלה תוך כדי הטיפול.

יש להבטיח שכל מידע שיימסר לרופא או שיגלה הרופא במסגרת הטיפול בחולה לא יועבר לאדם או גוף אחר, למעט אם ביקש זאת החולה." (אתר הר"י)

סעיף 1 וסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות

לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו… הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם… שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה …

האם מגיע פיצוי כספי כאשר הרופא חשף מידע אישי רגיש של מטופל ללא הסכמתו

בקצרהבית המשפט דן בסוגיה זהה כאשר רופאה חשפה פרטים אישיים אודות המטופלת שלה, שם הוא קבע פיצוי כספי בסך של 180 אלף ש"ח פלוס הוצאות שכט עורך דין.

חשוב – יש לזכור ולהבין כי לא קל להוכיח פגיעה בפרטיות והפרת סודיות רפואית למשל ישנם מספר הגנות בחוק שיש להתגבר עליהן על מנת לזכות בתביעה בגין מסירת מידע רפואי ללא הסכמת המטופל.

למשל יש להתגבר על סעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות העוסק בין היתר במצב שהרופא חשף את המידע בתום לב שלא בכוונה לפגוע במטופל – ישנם מצבים נוספים שבהם החוק מעניק הגנה לרופא הקבועים גם הם בסעיף חוק זה.

בהזדמנות הבאה שתהיה לי אני ארחיב בסוגיה שבין תביעת לשון הרע להפרת סודיות רפואית ופגיעה בפרטיות אנסה להסביר כיצד חוקים אלה יכולים לעבוד יחד ולהגדיל את הפיצוי הכספי שמגיע לך במקרה של הפרת הסודיות הרפואית שלך או פגיעה בשמך הטוב כתוצאה מחשיפת מידע רפואי שלך.

רמז – > לשון הרע משתמעת ופיצוי מכוח לשון הרע ללא הוכחת נזק.

הצטרפו לקבוצת פייסבוק המנוהלת על ידי משרדינו העוסקת בנזיקין עדכונים בפיצוי. למען קהל הלקוחות דובר השפה הרוסית אנו מנהלים קבוצה נפרדת – Адв.Таль Раби- Возмещение ущерба.

[wpforms id="138" title="true" description="true"]