גם במקום עבודה חדש מגיע לך לקבל שעת הורות / הנקה | זכויות עובדים | פורום תאונת עבודה

פנתה אלי אמא טריה שהתלוננה כי המעסיק שלה מסרב לספק לה שעת הנקה / שעת הורות.

בטענה כי היא עובדת חדשה וטרם נצבר לה וותק במקום העבודה ולכן לא מגיע לה לקבל שעת הנקה או כפי שהיום קוראים לזה שעת הורות.

שמעתי כבר על מעסיקים הטוענים כי לעובד לא מגיע לקבל הפרשות לפנסיה ו/או דמי מחלה אבל על מקרה שבו לא מגיע לאמא טריה לקבל שעת הורות רק כי היא עובדת חדשה – על זה עוד לא שמעתי.

לפני שאסביר את עמדתי בנושא שעת הנקה / שעת הורות והתנאים לקבלה, אציין כבר עכשיו כי גם לגברים מגיע לקבל שעת הורות נוכח העובדה כי המחוקק מעוניין לצמצם את הפערים בין גברים לנשים ולקדם שוויון במימוש ההורות בין בני הזוג.

בנוסף אומר גם כי האמא הטריה התלוננה בפני על העובדה כי המעסיק שלה אפשר לה לשאוב חלב אבל את זה היא עשתה על חשבון זמן ההפסקה שלה ולא על חשבון שעת ההנקה / שעת ההורות.

שעת הורות לעובד ולעובדת

מה אומר החוק על הזכות לקבלת תשלום בעד שעת הורות / שעת הנקה לגבר ולאשה

עובד רשאי לממש את הזכות לשעת הורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו, כאמור בחוק, בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

(1)   בת הזוג נתנה את הסכמתה למימוש הזכות לשעת ההורות לסירוגין עם בן זוגה או על ידי בן זוגה;

(2)   כל אחד מבני הזוג מסר למעסיקו, לא יאוחר מ-21 ימים לפני תום תקופת הלידה וההורות, הצהרה חתומה לפי הטופס שבתוספת הראשונה שבה הודיע על הבחירה לממש את הזכות לשעת הורות עם בן הזוג (בסעיף זה – הצהרה); מסרו בני הזוג הצהרה במועד מאוחר יותר – יהיה העובד רשאי לממש את זכותו 21 ימים לאחר מסירת ההצהרה;

(3)   בהצהרה יפרט כל אחד מבני הזוג את מספר הימים ואת הימים המסוימים בשבוע העבודה שבהם יממש את שעת ההורות;

(4א)   מימוש הזכות לשעת הורות ייעשה על פי ההצהרה, ואולם העובדת ומעסיקה ובן זוגה ומעסיקו רשאים, לפי העניין, להסכים ביניהם, לפי הצורך ובאופן חד-פעמי, על מימוש הזכות לשעת ההורות באופן שונה מזה שמסרו עליו בהצהרה;

(4ב)   שינוי קבוע במימוש הזכות לשעת ההורות שמסרו העובדת ובן זוגה בהצהרה, לאחר שנמסרה הצהרה כאמור בסעיף זה, ייעשה בהצהרה נוספת שתימסר למעסיק בהתאם להוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים, 21 ימים מראש, ולעניין בני זוג שלפחות אחד מהם עובד במשמרות – חודש מראש;

(5ב)   מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לפי הוראות סעיף זה לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.

(5ב1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), עובדת ובן זוגה שאחד מהם עובד בעבודה במשמרות בענף מהענפים המנויים בתוספת השנייה רשאים לממש את הזכות לשעת הורות לסירוגין כך שכל אחד מבני הזוג יממש את הזכות לפרקי זמן שלא יפחתו משלושה שבועות כל אחד; העובד שעובד במשמרות ומעסיקו רשאים להסכים ביניהם על חלוקה אחרת לסירוגין לפרקי זמן קצרים יותר;

(5ב2)   שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה;

(5ב3)   בסעיף קטן זה, "עבודה במשמרות" – עבודה שמכסת העבודה היומית המלאה בה היא 20 שעות לפחות שנחלקות לשתי משמרות לפחות.

(5ג)   שר הכלכלה והתעשייה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגוני מעסיקים שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות הנוגעות בין השאר לעניין –

(5ג1)   חלוקה אחרת של מימוש הזכות לשעת ההורות בין בני הזוג, ובכלל זה לעניין אופן שינוי החלוקה;

(5ג2)   חלוקת מימוש הזכות לשעת ההורות לפי סוגי עובדים וסוגי מקומות עבודה;

(5ג3)   אופן הדיווח ודרך הדיווח למעסיק על ידי בני הזוג.

ובקצרה כפי שאנחנו רואים מעיון בחוק – אנו למדים כי לא רשום שעובדת או עובד במקום עבודה חדש אינו זכאי לשעת הורות / שאת הנקה ולכן להבנתי יש לספק גם לעובדים במקום עבודה חדש את הזכויות המגיעות לעובדים וותיקים וביניהם גם את שעת ההורות.

ובכלל מה ההבדל בין אמא / אבא עובד חדש לבין אמא ואבא עובד וותיק – הרי הצרכים של הפעוט הקטן לא משתנים – אז למה בכלל להבדיל בין שני העובדים ועל הדרך לפגוע בפעוט.

מה אומר בית הדין לעבודה על הזכות לקבלת תשלום בעד שעת הנקה / שעת הורות כאשר מדובר בעובדת במקום עבודה חדש

בית הדין לעבודה גם הוא תומך בגישה כי יש לספק לעובד חדש או לא חדש את שעת ההורות ואין זה משנה הוותק של העובד לעניין שעת ההורות כפי שלמדים אנחנו גם מהחוק המוזכר לעיל.

וכך כותב בית הדין הנכבד כאשר התייחס הוא לזכויות של עובדת במקום עבודה החדש :

שעת הנקה היא זכות העומדת לעובדת גם אם התחילה מקום עבודה חדש, שכן תכליתה לאפשר לה להניק את תינוקה, ובהקשר זה אין זה משנה אם עובדת היא אצל מעסיק זה או אחר.

אז מה עושים בפועל כאשר רוצים לקבל את שעת ההורות / שעת ההנקה במקום העבודה ?

תחילה יש להבחין בין הפסקה של העובד / העובדת לבן שעת ההנקה.

אני טוען כי שעת ההורות / שעת ההנהקה באה לא במקום אלא בנוסף – דהינו הפסקה של העובדת כמו כל העובדות שייכת לה – וכן מגיע לעובדת בנוסף גם שעת הורות מכוח החוק הספציפי לעיל.

כאשר המעסיק מסרב לספק את הזכות לשעת הורות / שעת הנקה אני מומלץ תחילה לפעול בערוצים המקובלים למשל ליזום שיחה עם המעסיק ולהסביר לו מה אומר החוק ומה הם הזכויות שלך מכוח החוק בנוסף חשוב לתעד את הפניה למעסיק בכתב.

לפעמים אני ממליץ ללקוחות שלי אפילו לשלוח וצאפ למעסיק אם כמובן הצדדים מתקשרים אחד עם השני באפלקציה זו ולו רק מהסיבה הפשוטה – חובה לתעד פניה למעסיק בנושא של שעת הנקה/ שעת הורות על מנת שלאחר מכן לא תשמע טענה כי העובדת או העובד לא ביקשו את שעת ההורות ולכן לא קיבלו.

כאשר פניה ממוקדת למעסיק לא עוזרת אני ממליץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני על מנת לבחון חלופות אחרות לקבלת הזכות לשעת הורות מכוח החוק.

חשוב לציין כי כל מקרה יש לבחון לגופו באופן פרטני ולכן אני ממליץ כי תפנו לעורך דין העוסק בתחום – בהצלחה.

אישור מחלה פיקטיבי | נופש או לימודים בזמן חופשת מחלה

המעסיק עוקב אחרי בעבודה מה עושים | פרטיות בעבודה מה מותר ואסור

איך אני מקבל דמי אבטלה בתקופת הקורונה בלי לחכות 90 יום

התעללות נפשית במקום העבודה מצד הבוס או העובדים האם עילה להתפטרות וקבלת פיצוי כספי

שיחה קשה עם המעסיק שהובילה את העובדת לדיכאון – הוכרה כפגיעה בעבודה