קצבת שאירים למול קצבת נכות

היום אנחנו נדבר על קצבת שאירים וקצבת נכות האם ניתן להכיר בזכאות לכפל קצבאות – קצבת שאירים וכן קצבת נכות מעבודה בפרק זמן זהה. כבר עתה נדגיש כי הנושא מדאיג לא מעט מהפונים לפורום תאונה עבודה בנושא ביטוח לאומי ועל כן בחרנו לעשות קצת סדר בעניין.

קצבת שאירים וקצבת נכות

ההבדל בין קצבת שאירים לקצבת נכות

קצבת השאירים נועדה לפצות אדם על גדיעת התמיכה הכלכלית הנובעת מפטירת בן משפחה. קצבת הנכות מעבודה נועדה לפצות אדם על גריעת כושר השתכרותו ועל הירידה בהכנסותיו כתוצאה מתאונת עבודה.

כפל קצבאות שאירים למול נכות

בית הדין דן במקרה של אלמנה שקיבלה קצבת שאירים במשך מספר שנים. לאחר מכן האלמנה עברה תאונת עבודה במקום עבודתה שהוכרה כפגיעת עבודה המזכה אותה בפיצוי כספי נוכח נכות זמנית וקבוע שהייתה לאלמנה עקב תאונת העבודה משכך החלה האלמנה לקבל קצבת נכות מעבודה. למעשה האלמנה קיבלה כפל קצבאות דהינו קיבלה קצבת שאירים וגם קצבת נכות.

לאחר מכן הופסקו לאלמנה כפל התשלומים ששולמו לה ובמגביל החלו לבצע קיזוז של קצבת השאירים שקיבלה האלמנה ביתר מתוך קצבת הנכות מעבודה ששולמה לה.

בית הדין האזורי הוסיף וקבע כי סעיף נוסף בחוק – הוא 320(ד) – צפה מצב בו אדם, דוגמת האלמנה, יהא זכאי לשני סוגי קצבאות בעד פרק זמן אחד ואז הברירה בידו לקבל את הגבוהה מבין השתיים.

כמו כן ציין בית הדין כי המחוקק נקב בפירוש בסעיף 320(ד) בקצבת השאירים ככזו שתיתכן בחירה בינה לבין קצבה מסוג אחר. עוד הדגיש בית הדין האזורי כי כאשר המחוקק ביקש ליצור הסדר מיוחד בדבר תשלום קצבאות בכפל הוא עשה זאת מפורשות, כעולה מסעיפים 261 ו-320(ה) לחוק ובבוחנו את תכלית החוק, מצא בית הדין האזורי כי תכליתן של שתי הקצבאות – קצבת הנכות מעבודה וקצבת השאירים – היא החלפת הכנסה ומשום כך סבר כי גם בהיבט זה די באחת מהן להשגת אותה התכלית.

הערעור לבית הדין הארצי בעניין קצבת שאירים למול קצבת נכות

בית הדין הארצי תיאר את הכלל השולל כפל קצבאות וגמלאות, המעוגן בסעיף 320 לחוק, ואת חריגיו וקבע כי אף שהוראת סעיף 320(ג)(1) מאפשרת חריגה מן הכלל האמור במקרים בהם ישנה "כוונה אחרת משתמעת" – אין זה המקרה.

בית הדין הארצי בחן את התכלית המונחת בבסיס כל אחת מן הקצבאות וקבע כי קצבת שאירים נועדה להבטיח קיום מינימאלי ואילו קצבת נכות מעבודה נועדה להחליף הכנסה. משכך, נקבע כי אין הגיון בתשלום קצבת קיום מינימאלי בצד תשלום קצבה מחליפת הכנסה, וכי אם יש הכנסה, אין צורך בהבטחת הקיום המינימאלי, לו דואגת ההכנסה.

עתירה לבית המשפט העליון בנושא קצבת נכות למול קצת שאירים

בית המשפט מציין כי המקרה של האלמנה אינו נמנה עם אותם המקרים אשר לגביהם קיימת "כוונה אחרת משתמעת".  עם זאת בית המשפט הנכבד התקשה לאתר מקרים אשר לגביהם ניתן לומר כי קיימת "כוונה אחרת משתמעת". ייתכן שהדבר נובע מן ההיסטוריה החקיקתית המלווה את הכלל האוסר על כפל קצבאות וגמלאות.

איך ניתן לקבל קצבה גדולה יותר מביטוח לאומי ?

שואלים אותי בדרך כלל אז מה כן ניתן לעשות כאשר קצבת שאירים יותר גדולה מקצבת ביטוח לאומי? על כך אני משיב ואומר כי תמיד ניתן לנסות לעלות את קצבת ביטוח הלאומי אחוזי הנכות ובכך להגדיל את הקצבה החודשית. יש לבחון כל מקרה לגופו ולקבל מענה משפטי פרטני היות וכל מקרה נכות שונה מאחד לשני.

הצטרפו לקבוצת פייסבוק המנוהלת על ידי משרדינו העוסקת בנזיקין עדכונים בפיצוי. למען קהל הלקוחות דובר השפה הרוסית אנו מנהלים קבוצה נפרדת – Адв.Таль Раби- Возмещение ущерба.

[wpforms id="138"]